Zapytanie ofertowe na przygotowanie platformy edukacyjnej

Procedura anulowana z przyczyn od nas niezależnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Fundacja Odkrywców Innowacji w związku z przygotowywaniem do realizacji zadania „e-Wychowawca DD” realizowanego w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi polegającej na przygotowaniu platformy edukacyjnej.

 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PLATFORMA/APLIKACJA „E-WYCHOWAWCA DD” (dostępny tutaj: zapytanie ofertowe)

II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji podobnych projektów (minimum dwa projekty).

III. SKŁADANIE OFERT

Oferty zawierające:

    • dane oferenta
    • szczegółową wycenę wraz z etapami realizacji i kosztami poszczególnych elementów

proszę wysyłać na adres: fundacja@odkrywcyinnowacji.pl do dnia 18 lipca 2017.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: fundacja@odkrywcyinnowacji.pl lub tel. 603 636 830.